تنهایی

آنکه مست آمد و دستی به دل ما زد و رفت
 
در این خانه ندانم  به  چه  سودا  زد  و  رفت


خواست  تنهایی  ما  را  به  رخ  ما  بکشد
طعنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت!!  
/ 9 نظر / 16 بازدید
رندانه

سلام ....ارادت گرامی دست کیهانی... .. انکه مست امده از راه دراز امده است به هواداری ان زلف دو تا امده است فرصتش نیست که گوید سخن از راز نهان پس به یکباره نهان بر دل ما امده است .... بداهه ای برای مریم عزیز دست حق یارت[گل]

آهوانه

یقین ما به امیدی برای آینده ای هر چند ناچیز مبدل شد به خودم به شما و به همه ی مردم ایران تبریک عرض می کنم ایران برای همه ی ایرانیان هدیه ای کوچک تقدیم به پیشگاه همه ی مردان و زنان عرصه ی صداقت شرافت و کرامت انسانی (220* 176)http://cheeeta.com/files/i1/91692157a/khatami.thm.htm (320 *240) http://cheeeta.com/files/i1/9168af21f/خاتمی.thm.htm

فرشته

.•*..*•. .•.? .•*..*•. .•*..*•.? .•*..*•. .•*..*•. .•*? .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•.? .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*? .•*..•*..*•. .•*..*•. . منتظر حضور همیشگیت .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .• .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .? -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•.? ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•.? ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. ? #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•.? ###############´´###..•*..*•. .•*..*•.? ############### ´###..•*..*•. .•*..*•..? ´##################.`.•*..*•. .•*..*•.? ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. آرزومند آرزوهاي قشنگت ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•.? ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•.? ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•.? ´´´´´´´´&

اشعار نغز

سلام از اینکه به ما سر زدیدو مرا دلگرم کردید متشکرم. وبلاگ زیبا و جالبی دارید. اگه دوست داشتین شما را لینک کنم منتظر نظر سبزتان هستم....

دکتر خوش قلب

طعنه ای بر در این خانه ی تنها زد و رفت!! سلام خیلی ممنونم که دعوتم کردی خیلی زیبا ود موفق باشی

زهره

باز باران بی ترانه باز باران ,با تمام بی کسی های شبانه می خورد بر مرد تنها ,می چکد بر فرش خانه باز می اید صدای چک چک غم...باز ماتم من به پشت شیشه ی تنهایی افتاده نمی دانم...نمی فهمم کجای قطره های بی کسی زیباست؟؟؟؟ نمی فهمم, چرا مردم نمی فهمند که ان کودک که زیر ضربه شلاق باران سخت می لرزد کجای ذلتش زیباست؟؟؟ نمی فهمم..کجای اشک یک بابا که سقفی از گل و اهن به زور چکمه های باران به روی همسر و پروانه های مرده اش ارام باریده کجایش بوی عشق وعاشقی دارد؟؟؟ نمی دانم..نمی دانم چرا مردم نمی دانند که باران, عشق تنها نیست صدای ممتدش در امتداد رنج این دلهاست کجای مرگ ما زیباست...نمی فهمم!!!!؟ یاد ارم, روز باران را یاد ارم مادرم در کنج باران مرد کودکی ده ساله بودم می دویدم زیر باران..از برای نان مادرم افتاد مادرم در کوچه های پست شهر ارام جان می داد فقط من بودم و باران و گل های خیابان بود نمی دانم کجای این لجن زیباست؟؟؟؟ بشنو از من, کودک من پیش چشمم, مرد فردا که باران هست زیبا از برای مردم زیبای بالادست و ان

زهره

....... و ان باران که عشق دارد ...فقط جاریست برای عاشقان مست و باران من و تو درد و غم دارد خدا هم خوب می داند که این عدل زمینی ,عدل کم دارد عالی بود[گل]

فرشته

الهی! اگر طاعت بسی ندارم در هر جهان جز تو کسی ندارم تا به تو آشنا شدم از خلق جدا شدم و در هر جهان شیدا شدم نهان بودم پنهان شدم ´´´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´,(,¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ * ´´´´´,(, ??????¨¨¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨

فرشته

الهی! اگر طاعت بسی ندارم در هر جهان جز تو کسی ندارم تا به تو آشنا شدم از خلق جدا شدم و در هر جهان شیدا شدم نهان بودم پنهان شدم ´´´´´´´´´´´´´,;****,´´´´ ´´´´´´´´´´´´,*¨¨,“¨¨*,´´´ ´´´´´´´´´´´,**¨¨¨@“;“;;-… ´´´´´´´´´-,¨**¨¨¨¨“)““-““““ ´´´´´´´´//,***¨¨¨¨* ´´´´´´´(,(**/*“¨““¨¨* ´´´´´´,(,¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ * ´´´´´,(, ??????¨¨¨¨¨”¨* ´´´´,(,****.:)*¨¨¨¨¨¨* ´´´((,*****)¨