دستهای کیهانی
فرصت شمار صحبت

زندگی خیلی عجیبه ، خیلی عجیب...!!!!

گاهی وقتها آدما کارهایی رو میکنند که وقتی بهش بر میگردن و

روش فکر میکنن خودشونم باورشون نمیشه که این همه خرابی

رو  آنها به بار آوردن !

تا حالا شده دله کسیکه خیلی برات عزیزه رو آزرده کنی؟

 و بعد هم روی غرور مسخره ات پا فشاری کنی و فکر کنی

اگر بهش بگی حتما کوچک میشی؟

تو خلوت خودت ،همه ی وجودت داره میگه منو ببخش اما تو در

ظاهر ساکت و خونسرد نشستی و رول آدمای موفق و

بازی میکنی!!!!!

می خوام بگم یادمون باشه شاید فردایی نباشه و اگر فردایی

 هم بود شاید عزیزی نباشه که تو فرصت کنی دل آزردشو از

 رنجش در بیاری.....

آهای جا نمونییییییییییییییییییییییییییی!

 

فرصت شمار صحبت کز این دو راهه منزل

چون  بگذری  دیگر   نتوان   بهم   رسیدن!!!

 

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)