دستهای کیهانی
در عشق

رازی که در عشق است در نیاز نیست

لذتی که در عشق است در هوس نیست

غمی که در عشق است در مرگ نیست

دلی که در عشق است در سینه نیست

اشکی که در عشق است در چشم نیست

امیدی که در عشق است در منتظران نیست

راز عشق لذتی دارد که غم دل داند و اشک منتظر!!!!!

...

پيام هاي ديگران()     link     دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)