دستهای کیهانی
رنج

یکی میگفت "هیچکسی رو ندیدم مثل مادرم ستم کشیده باشه"

با انچنان حرارتی ازمادرش می گفت که انگار تک تک مردم دنیا رو

 زندگیشونو خونده و حالا به این نتیجه ی بزرگ رسیده !!!

کمی نگاهش کردم و گفتم : هر آدمی توی این دنیا یه غم منحصر بفرد

برای خودش داره ؛

که اگر کتاب دلشو نو بخونی با خودت میگی این آخر رنجه!! 

بعضی ها پر سر و صدان همه می فهمند چی کشیده!

بعضی ها آروم درد و می کشن و از اینجا میرن تازه بعد از رفتنشون

میفهمن چه ها که نکشیده!

بعضی ها هم هیچ وقت کسی دردشونو نمیفهمه حتی پس از

رفتنشون!!!!!

........................

...

پيام هاي ديگران()     link     سه‌شنبه ٢۸ آبان ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)