دستهای کیهانی
سرنوشت

زندگی آن ندای مرموز و شور انگیزی که شمع و پروانه را به هم می خواند نمیشنود.

با خویشاوندی این دو بیگانه است .جهان خانه ی ایندو نیست . و از این است که

 سرنوشت عشقی که با مردم این اقلیم ناساز است , جز سوختن پروانه و گداختن

شمع نیست.یکی خاکستر میشود و دیگری اشک و .......پایان!!!!

...

پيام هاي ديگران()     link     پنجشنبه ٩ آبان ۱۳۸٧ - مریم (دستهای کیهانی)